ආපදා කළමනාකරණ ජාතික සභාවේ සංයුතිය
Verité Research
9 ஜூலை 2019

 

ශ්‍රී ලංකාව තුල ආපදා කළමනාකරණය සඳහා වන අග්‍රගණ්‍ය මණ්ඩලය වනුයේ ආපදා කළමනාකරණ ජාතික සභාවයි. මෙහි දැක්වෙනුයේ එහි සංයුතිය පිලිබඳ සාරාංශයකි. 2005 අංක 13 දරණ ආපදා කළමනාකරණ පනතට අනුව ස්ථාපිත මෙම සභාවට ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා ඇතුලු විවිධ විෂය භාර ඇමතිවරු 25 දෙනෙකු සහ පලාත් සභා නියෝජනය කරමින් ඒවායේ ප්‍රධාන ඇමතිවරුන්ද ඇතුලත් වේ.

கருத்துக்கள்(0)

  • உள்நுலைக அல்ைது பதிவவசய்க
  • கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா
  • புதிய கடவுச்சொல்
  • பதிவுவசய்க
உங்கள் தகவலை கீழே உள்ளிடவும்
உங்கள் தகவலை கீழே உள்ளிடவும்
உங்கள் கடவுச்சொல்லை இழந்தீர்களா? உங்கள் பயனர்பெயர் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடவும். மின்னஞ்சல் வழியாக புதிய கடவுச்சொல்லை உருவாக்க நீங்கள் இணைப்பைப் பெறுவீர்கள்.