ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යසන කළමනාකරණ පනත
Verité පර්යෙෂණ ආයතනය
3 ஜூலை 2019

2004 සුනාමි ව්‍යසනයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය සමාලෝඡනය කිරීම සඳහා 2005, අංක 13 දරන ආපදා කළමනාකරණ පනත සම්මත කරන ලදී. මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ මතු අනාගතයේ දී රටට මුහුණපෑමට සිදුවිය හැකි ස්වභාවික විපත් වලට හොඳින් මුහුණදීමේ සූදානම හා හැකියාව සහතික කිරීමයි. ඉහත සටහනින් දැක්වනුයේ මෙම පනතේ මූලිකාංග සහ එහි ක්‍රියාකාරී ස්වභාවය ගැන දල හැඳින්වීමකි.

2005, අංක 13 දරන ආපදා කළමනාකරණ පණත

கருத்துக்கள்(0)

  • உள்நுலைக அல்ைது பதிவவசய்க
  • கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா
  • புதிய கடவுச்சொல்
  • பதிவுவசய்க
உங்கள் தகவலை கீழே உள்ளிடவும்
உங்கள் தகவலை கீழே உள்ளிடவும்
உங்கள் கடவுச்சொல்லை இழந்தீர்களா? உங்கள் பயனர்பெயர் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடவும். மின்னஞ்சல் வழியாக புதிய கடவுச்சொல்லை உருவாக்க நீங்கள் இணைப்பைப் பெறுவீர்கள்.